ការស្រាវជ្រាយអំពី ដំណោះស្រាយ និងផលប៉ះពាល់នៃកំហឹង

 

ខឹង៖ កម្រើកចិត្តដោយទោមនុស្ស ព្រោះមានអារម្មណ៍មិនគាប់ចិត្ត មកប៉ះពាល់ត្រូវទ្វារទាំង៦ មានចក្ខុទ្វារជាដើម នាំឲ្យក្តួលក្តៅចិត្តឡើង។

 

មូលហេតុនៃ កំហឹង

 • ការបាត់បង់ស្នេហា
 • ចរិតឈ្លើយរបស់អ្នកដទៃ
 • ការឈឺចាប់
 • ការស្ទះចរាចរណ៍
 • មិនចេះយល់ចិត្តគ្នា
 • ការអន់ចិត្ត
 • ជម្ងឺផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្ត
 • គ្រឿងញៀន ឬគ្រឿងស្រវឹង
 • ការទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌
 • ការត្រូវអ្នកដទៃធ្វើបាប
 • ឃ្លាន
 • ភាពអាម៉ាស់មុខ
 • អត់ចេះគ្រប់គ្រង ចិត្ត និងញាណទាំងប្រាំ
 • បញ្ហាដាច់លុយ
 • ជម្លោះ
 • អារម្មណ៏គ្មានសុវត្ថិភាព (ខ្លាចត្រូវគេធ្វើបាប ខ្លាចគេនិយាយដើម គិតថាគេក្បត់ខ្លួន ឬអ្នកដទៃមើលងាយ)

 

តើកំហឹង មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ ដល់មនុស្ស​ និងសង្គម ឬពិភពលោក? 

 • ការប្រើប្រាស់ អំពើហឹង្សា
 • បែកបាក់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់
 • បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ
 • បែកបាក់ ការសាម្គី
 • មិនអាចសម្រចបាននូវគោលដៅជីវិត
 • លែងនិយាយរកគ្នា
 • មានជំងឺ
 • អាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិត
 • សង្គ្រាមក្នុងប្រទេស/សង្គ្រាមលោក
 • ពិភពលោកគ្មានការរីកចម្រើន

 

ដំណោះស្រាយ ដើម្បីកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់កំហឹង? 

 • ទទួលយក​ទម្រង់​នៃ​ការស្រឡាញ់ និង​លួងលោម​ (ពីមនុស្សចិត្តស្និទ្ធ)
 • ទំពារ​ស្ករ​កៅស៊ូ​
 • ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​
 • ច្រៀង ឫស្តាប់នូវ​ចម្រៀង​ដែល​អ្នក​ចូលចិត្ត 
 • អានសៀវភៅ
 • ធ្វើការងារផ្ទះ
 • ឈរ​ ឬសម្លឹងជិត​រុក្ខជាតិ (រំហែលអារម្មណ៏ឲ្យបានច្រើន)
 • គិតមុននិយាយ
 • យូហ្គា និងសមាធិ
 • មើល ឫអានរឿងកំប្លែង
 • ដងដង្ហើម ធំៗ​ ឫវែងៗ
 • គិតអ្វីៗ ដែលល្អ
 • សើច និងញញឹមឲ្យបានច្រើន

 

បើសិន មនុស្ស ស្ងប់ចិត្ត ឬមិនមានកំហឹង តើសង្គម ឬពិភពលោក នឹងមានលទ្ធផល បែបណា?

 • ឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ ការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សារ
 • គ្មានការបែកបាក់ពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់
 • គ្មានការបែកបាក់សាម្គី 
 • មនុស្សនឹងមានការសហការណ៍ច្រើនជាងមុន
 • នាំឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅណាមួយបានសម្រេច
 • អាចនាំឲ្យយើងមានអាយុវែង
 • មនុស្សរស់នៅដោយភាព សម្បាយរីករាយ និងមានសុខសុវត្ថិភាព
 • ពិភពលោកមានសន្តិភាព មិនមានសង្គ្រាមកើតឡើង
 • ពិភពលោក នឹងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់

Huykea’s 19-20 Impact Statement

Since I was young, I never realized how many Khmer poems there are, until the moment I was in a project to create an app about poetry in Cambodia. Throughout the research, there are more than 55 different poems and some of them were even created before the Angkor period. Even though Cambodia had suffered through wars and genocide, our ancestors still kept all of the poems safely. They wanted their next generation to learn and continue to keep it for the next generations. But why don’t most of the new generations know about all of those poems and never realize how important it is to represent our Khmer culture. Nowadays some people only know the most common 4 to 5 poems. How about the other poems? Genuinely, I want people, especially students, to learn and know more about all of the poems. Poetry is one of the leftover mementos from our ancestors and if we do not do something to preserve it, later on, it will go forever. This led me to become a change agent by helping to create an app about all of the poetry in Cambodia. 

Cambodia has expanded a unique Khmer culture and belief system and poetry is one part of them. But why is poetry really important to represent Khmer culture? To show Khmer culture, many authors had made poems to express the lifestyle of Cambodian people such as “Tom Teav” which later on became a story. Some poems were created to narrate important events. But most importantly, poems were also created to teach people. For example, “Chbab Bros” and “Chbab Srey” are the poems that were created as the guidelines for men’s and women’s behavior.

One day, I got chosen to join an exploration to help create an app called Naeng-Norng. Since poetry is one of the leftover mementos from our ancestors, the main mission of this project is to raise awareness and to preserve Khmer Culture through poetry. Naeng-Norng is a poetry app that was created to help people, especially students to gain more knowledge about poetry. As we are the next generation, we can give more value to it by writing, learning, and sharing more about it. 

In this project, we divided into different teams and I got placed on the research team. We were trying to research every piece of information about each poem. The moment when I started working on my work, I started to realize how many different poems there are. My teammates and I  were shocked because we all never knew that before. We only knew the most common 4 or 5. And we really want to know more. So we tried to research all of the details and facts of each poem. We looked for all of that information like origin, how many words are in one line, how many lines in one sentence, poem structure, and rhyme structure, rhyme. We also found out that the structure of some poems are more interesting than what we know nowadays. We tried to get as much information as we could, but it was difficult since some poems were created before the Angkor period so the information is still unclear or undefined. Overall, we did really well on our tasks to help find information and also help other teams as well. 

But my journey to change my own country didn’t end there.

Creating our own poems is a way to learn it but it is not easy to create one. In the Khmer class, the teacher wanted everyone to create 2 or 3 poems individually. That was an amazing challenge for everyone to do that. We got to know how to write poems and also how to sing it for the poem that we never heard of before. In addition, we tried to collect all of those poems and made it into a book, and added some information on how rhyming works in each poem so people can use it to learn as well. And hopefully, we can sell those books to the public, so people can learn and read it at the same time. Even though we still haven’t published the book and the app yet, nevertheless we are trying our best as we can to publish it. 

Also, for this short period of lockdown, I can improve myself to be a self-learner. Moreover, it gave me the ability to view Cambodia and the world on how people had dealt with Covid-19. Because of that, it motivates me more to be a change agent. If the world can solve and deal with Covid-19, why can’t we be a change agent to change those problems that we face nowadays? In fact, while being a self-learner, it also encourages me to take more actions in the future such as help create more poems and participate in the Khmer literature event to share my knowledge throughout my experience with these two projects. 

Poetry is really important to our culture and had existed in our nation even before the Angkor Wat period. We all should appreciate what we have today from our ancestors. As poetry was one of the leftover mementos from our ancestors, we, the next generation, need to raise awareness and preserve it for the other generation. Students need to learn and share it. As a change agent, we never know what will happen unless we have tried it. It is all right to feel defeated or get success but we never surrender. “Be the change you want to see in your country”.

Community Savings Group

This is the first time that every student in Liger Leadership Academy has had 4 weeks of exploration. It was super fast and we expected that we couldn’t finish our work on time. But in reality, we all did a wonderful job. In this first time of my grade 10, I got my first exploration called the Community Saving Group. This is an idea that was influenced by our senior students. The idea was to create a community savings group in the rural communities in Cambodia. But due to the Covid pandemic, we couldn’t;t go outside. But we still find a way to make it work. Later on, it turns out that we’re going to do it in our Liger community first to get experiences and feedback. The main idea of our community savings groups is to encourage people to save more money. In these 4 weeks, we have planned the structure of our project. We also work on how we can explain this idea and encourage them to join as well. 4 weeks was fast approaching, but we almost achieved our goals. 

A community savings group is a microfinance model, in which people in the community come together for the purpose of creating a sustainable community-based savings group that is known to be an effective strategy towards long-term financial management. Its benefits include developing good money habits, financial security, earning savings interest, extending financial services provided to rural areas, as well as getting low-interest rates for loans. 

Here the brochure of our Community Savings Groups (In Khmer)

Created by Yanich Khin
Created by Yanich Khin

ការប្រគួតសំណេរសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា 

Personally, I don’t like writing since I was born. Until now I can see that I’m more interested in writing. I found that writing is fun because it can express our own feelings through writing. Every single word and phrase in a piece of writing can represent so many things. But to improve my writing skills, I have joined this competition to submit my essay. This is the first opportunity in my grade 10. All of the writing must write on a theme of “A Dream I Want to Make”. “Even though Cambodia is still regarded as one of the developing countries, as Cambodians, it is our vision to transform Cambodia to one of the modern societies in the next few decades. Thus, for this goal to be accomplished, considering your role as a potential citizen of Cambodia, please identify ONE thing that you are willing to develop/improve to contribute to the bettering of our community and our country. Can you elaborate further on how you can make the change? Please  express or describe your visions for the future of our society by providing concrete explanations on how your ideas can be transform into reality.”

At first, I was struggling with finding what I want to write. But then, I found one problem. Most of the students in Cambodia right now don’t really know about all of the famous people in the past in Cambodia such as actors, singers, dancers, songwriters, and more. That is why I came up with this idea to create an app that contains all of the information of each one of them including background info, what they have made, and how they changed Cambodia. Although it is made for students, others can use it as well such as historians, teachers, and more.  

If I won’t be able to make it into an app, at least this essay will reveal the problems that students and other people are facing right now in Cambodia. Also, if we don’t gather all of the information about each of them, soon, all of that information will go forever and the next generations won’t know and can’t learn about them. This is why we should do something to it. Overall, it was worth it to join. And I hope that this competition will happen every year. 

My essay

Round 5: Online Learning during Lock Down

Even Though CoronaVirus has stopped us from going to school, but we still can learn and improve our knowledge through online learning. English literacy is still one of the subjects that we still need to improve. For this round 5 during the lockdown, we had to improve our English literacy skills such as reading and writing. We had 8 weeks and 8 different themes for each week. One of the themes that I like the most was “art”. Art was a theme for week 7. After I have done this theme for week 7 I can know how important art is to everyone and so on I can reflect on my own relationship with art, how art has helped me to release stress. I also can explore more about art in different museums on the internet all around the world to see different art pieces so I can recreate them by using my creativity and household items whenever I felt bored during this lockdown. Moreover, for this theme, I got to learn more things about art, especially one of the types of art called surrealism. In addition, after I learned about it, I also got to write a short story by using it too. In conclusion, even if we can’t go to school, online learning is still engaging between students and teachers and we still can gain knowledge and improve our skills through different subjects that we learned.

Marine Species Website Exploration 

              Nowadays, many marine species are being threatened in Cambodia and all around the world only because of humans. A Lot of marine species are likely to go extinct if people still continue what they are doing to harm all of those species. If all of those species will go extinct, the next generation will never see what they look like and how beautiful they were.  That’s why we have this exploration to share Cambodia’s marine environments with Cambodians and global citizens by raising awareness of marine species, promoting scientific discovery, protecting ecosystem services, and inspiring curiosity about the ocean. By this, we will create a website about marine life (group by morphology ) and ecosystems in Cambodia including all of the information. For the first round we focused on the outline of our website and on the next round we will try to make it out. Also, our website will be both Khmer and English so Cambodians and global citizens will be able to learn more about all of those marine species and ecosystems in Cambodia. 

Writing Through

This is my second time having projects with Writing Through. Writing Through is an organization that teaches students in some different countries about thinking skills, self-esteem and language fluency through creative writing. For this time, we have a short project to write a short story influenced by the story “Animal Farm”. When I think of Animal Farm, I always think of inequality. The author of Animal Farm used animals to represent humans, so I wrote a short story that used vegetables and fruits as my characters. It’s called “The Vegetable that Wanted to be a Fruit ”. It was a really great experience to improve our thinking and writing skills. I hope we can do it again next time.

 

The Vegetable that Wanted to be a Fruit

Huykea Sun – 14 Years old

“It’s 2020 now but why am I still different from a fruit? I want to be like them too but why can’t I? Why am I born to be a vegetable like this? Why was I not born to be similar to a fruit?” These are the questions that come to mind. I am a potato. I wonder, “Can I change myself to be similar to a fruit? I feel that being a fruit would be so awesome. Everyone is going to welcome me, so I can make friends. They will stop disliking me as a vegetable.” I keep wondering about these things all day long because I know that I can do this all day. Day by day,  this wondering has become my hobby, because I don’t have any friends to chat or to play with. I’m different from others and no one wants to be my friend. Sometimes I’m mad at myself about why the world isn’t fair and why I was born this way. I alway say these words to myself. I can’t stop wondering about it. 

One day, while I was wondering, I had a pretty cool idea that I thought could help me to be like the fruit. I knew that if I talk to the fruit, it might help me somehow. That day, I went to my room and prepared everything to talk with the fruit. It was just like going to interview someone. After preparing everything, it was already nighttime. So I went to bed excitedly because tomorrow I would be like the fruit and stop being a vegetable that others don’t really like and appreciate. 

Tomorrow came. I went to one of  the fruit’s houses near mine. But suddenly I thought, “How can I go talk to the fruit if they don’t like me as a vegetable?” But I said, “All right let’s take another chance to go talk to them”. After I arrived in front of the door, I clicked on the door bell of the house. Ring! Ring! The fruit stood in front of me. Guess what, he was so friendly! He welcomed me full of excited feelings. I asked him if he had some time to talk with me. 

He said to me with a big smile, “Sure”. 

He walked me inside the house to the living room. I started to explain the reason why I came there and asked him if he could help me to become like the fruit, too. 

He started to put his face down and said, “We can’t change ourselves to be like someone else.” He continued, “ We should appreciate what we have, I mean, there’s a lot of other vegetables and fruit that like you and appreciate you for who you are. We can’t change ourselves to be someone else but we can change others’ minds. We can make others that don’t appreciate you for who you are, become the ones that care for you the most.” 

I started to say “But how can we do that? ” 

He answered quickly, “Start talking to them and explain it to them. Stop being alone as you are doing nowadays.” He continued, “ This can lead you to become a person who doesn’t like to talk much. Be active,  go talk or play with others and explain to them and at least they will understand it. Maybe not all of the fruits will agree with your idea but some may like your idea and understand it. And they can care for you and appreciate you for who you are.” 

This was really helpful for me. “Thank you to my  friend. You are my good friend.” I thought to myself. After that, he became the first friend that I ever made. The next day, I went to school as usual. I started to talk to the other fruits and make friends. First, some fruits didn’t  agree with that idea and still thought I was different. But after a few conversations, others started to know and get it. They started to get how it feels. After having talked to many people, I made a lot of new friends. They all seemed to appreciate me for who I am.       

Starting from now on, I know that, “We can’t change ourselves to be like someone else, but we can change others’ minds.” Not all of them will dislike us. At least there will be some that will care for us and appreciate us for who we are. Be sharp like water, don’t put yourself down or be alone all day. Start making friends and be happy.

ការសិក្សា អំពីរបៀបសរសេរ ការថ្លែងសុន្ទរកថា

 

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

សុន្ទរកថា ការប្រកាសជូនដំណឹង ស្តីអំពីជំងឺ កូវីដ – ១៩ របស់សិស្សានុសិស្ស នៃសាលា ភាពជាអ្នកដឹកនាំឡៃហ្គ័រ

 

ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម ទូលព្រះបង្គំ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំ ទៅដល់ សម្តេច​ ព្រះ​ អគ្គ​មហា​ សង្ឃ​រាជា​ ធិបតី ទេព វង្ស​ សម្តេចព្រះ​មហាសង្ឃរាជ ​នៃ​ព្រះរាជា ណាចក្រ ​កម្ពុជា​ និងព្រះសង្ឃរាជ មហាសង្ឃរាជា ​ធិបតី កិត្តិ​ឧទ្ទេសបណ្ឌិត បួរ គ្រី សម្តេច​ ព្រះមហា សង្ឃរាជ នៃគណៈ​ធម្មយុត្តិកនិកាយ នៃ​ព្រះរាជា ណាចក្រ ​កម្ពុជា ទាំងពីរ គណៈ ជាទី​ សក្ការៈដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។

ខ្ញំុព្រះករុណា សូមក្រាបថ្វាយបង្គំ ទៅដល់ ព្រះករុណា​ ព្រះបានសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃប្រទេស កម្ពុជា ជាទី សក្ការៈ ដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់។ 

ខ្ញំុបាទ សូមគោរព ទៅដល់​ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធាន ព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេច អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីគោរព។ 

សូមគោរព ទៅដល់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ​នាយក រដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជា ណាចក្រ​កម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទក្រហមនៃ ព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ដ៍ឧត្តុងឧត្តម ។ 

សូមគោរព ទៅដល់សម្តេចទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោក ឧកញ៉ា ទាំងអស់ ជាទីមេត្រី។ 

សូមជំរាបសួរ លោកយាយ លោកតា លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា បងប្រុស បងស្រី និង សួស្តីដល់ សិស្សានុសិស្ស ទាំងអស់ដែលមាន វត្តមាន នៅក្នុង អង្គ សិខាសិលា​ មួយនេះ ជាទី ស្រឡាញ់។

ថ្ងៃនេះ គឺជា​ថ្ងៃ​ដ៏​ឧត្ដុង្គឧត្ដម​បំផុត ក្នុងនាម ខ្ញុំព្រះករុណា/ ខ្ញុំបាទ ជាតំណាងឲ្យសិស្សានុសិស្ស នៃសាលា ភាពជាអ្នកដឹកនាំឡៃហ្គ័រ ដែលបានមាន ឱកាសចូលរួម ក្នុងកម្មពិធី​មួយនេះ ដើម្បីប្រកាសជូនដំណឹង ដើម្បីយល់​ ដឹងបន្ថែម អំពីជំងឺ វីរុស កូវីដ – ​១៩ ដែលទើបតែផ្ទុះឡើង ថ្មីៗនេះ។ នៅក្នុងការ​ បើកសុន្ទរកថា​ មួយនេះ  ខ្ញុំព្រះ​ ករុណា / ខ្ញុំបាទ នឹងលើកឡើងនូវ ប្រាំចំណុចធំៗ ដែលទាក់ទង ទៅនឹង វីរុស កូវីដ – ​១៩មួយ នេះ ដែលដំបូង ឡើង ​គឺនិយាយ អំពីប្រវត្តិនៃ វីរុស ការឆ្លង រោគសញ្ញា វិធីការពារ និងចំនួន ប្រជាជនដែល បានស្លាប់ដោយសារ វីរុស មួយនេះ។ 

ជាដើមចម វីរុសមួយនេះ បានផ្ទុះឡើង នៅក្នុងទីក្រុង វូហាន នៃប្រទេស ចិន។​ បើតាមការ ស្រាវជ្រាវ មនុស្ស ដែលរស់នៅទីក្រុង នោះបាន ឆ្លងវីរុសនេះ បន្ទាប់ពីពួកគាត់បាន បរិភោគគ្រឿងសមុទ្រ ដែលបាន ដាក់លក់ នៅផ្សារមួយ នៅទីក្រុងមួយនោះ តែម្តង។ នៅថ្ងៃទី ៣១​ ខែធ្នូរ ឆ្នាំ២០១៩​ ជំងឺនេះ ត្រូវបាន រាយការណ៍ ទៅអង្គការសុខភាព ពិភពលោក ហើយ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស ចិន បានប្រកាសជាផ្លូវការ អំពី វីរុស កូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បន្ទាប់ពីបាន ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ ពីអង្គការ សុខភាព ពិភពលោក។​ គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថា បន្ទាប់ពីការរាយការ, នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋាភិបាលចិន ក៏បានប្រកាស ពីការស្លាប់ដំបូងបំផុត របស់អ្នកជំងឺអាយុ៦១ឆ្នាំម្នាក់ ដែលមានផ្ទុក វីរុស កូវីដ-១៩។ យោងទៅ តាម អង្គការសុខភាព ពិភពលោក វីរុសមួយនេះ អាចឆ្លង ដោយការក្អក, ការប៉ះ ឬចាប់ដៃគ្នា, ការនិយាយ​ ជិតគ្នាពេក​,តាមរយៈការប៉ះវត្ថុផ្សេងៗ  ដែលផ្ទុកវីរុសនេះ ឬយកដៃ មកប៉ះមុខ ឬមាត់​ ជាដើម។ រួមជាមួយ គ្នានេះដែរ មនុស្សដែលផ្ទុក វីរុសនេះ តែងតែមានអាការ ឬរោគសញ្ញា ក្តៅខ្លួន, ក្អក, ពិបាក ដកដង្ហើម, ដង្ហើមខ្លី និងឈឺក្បាល ឬឈឺក។ ផ្ទុយទៅវិញ បើយើងក្រឡេកទៅមើល អំពីវីធីការពារខ្លួន ពីវីរុសមួយ​ នេះវិញ យើងឃើញ ថា មានវិធីជាច្រើន ដើម្បីការពារ ពីការឆ្លងវីរុស មួយនេះ។ បើយោងទៅតាមអង្គសុខភាព ពិភពលោក​ អាចស បញ្ចាក់ ឲ្យឃើញថា យើងអាចការពារពីការឆ្លងវីរុស មួយនេះតាមរយៈការ លាងដៃ អោយបាន ញឹកញាប់, រក្សាគម្លាតនៅពេលប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃ ចៀសវាងការប៉ះភ្នែក ច្រមុះ និងមាត់ អនុវត្តអនាម័យ ផ្លូវដង្ហើម ហើយប្រសិនបើអ្នកក្តៅខ្លួនក្អក និងពិបាកដកដង្ហើម សូមស្វែងរកការព្យាបាលភ្លាមៗ និងអានព័ត៌មាន ឬធ្វើតាមដំបូន្មានដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ។

​ជាការសន្និដ្ឋាន  មកដល់ពេលនេះ ១៨១ប្រទេស ទូទាំងពិភពលោក បានទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ នៃវីរុស​ មួយនេះ។ បណ្តាល ប្រទេសទាំងនេះ មានដូចជា កាណាដា​, រុស្សី, អុីតាលី, វៀតណាម, កម្ពុជា។ល។ បន្ថែមពីនេះ ទៅទៀត រហូតមកដល់ ពេលនេះ អ្នកជំងីបានកើនឡើង រហូតទៅដល់ ៣៩,៣៩២ នាក់ ទូទាំងពិភពលោក។ ក្នុងតួលេខ នេះដែរ អ្នកជំងឺដែលមានអាការមិនធ្ងន់ធ្ងរ មានរហូតទៅដល់ ៣៣,១៥៤នាក់ និងអ្នកជំងឺដែលមាន អាការ ធ្ងន់ធ្ងរ រហូត ទៅដល់ ៦,២៣៨នាក់។ ជាអវស្សានទៅវិញ អ្នកជំងឺ រហូតទៅដល់ ៣,៣៨៧ នាក់ត្រូវបាន ចែងឋានទៅ។ ​ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ​ ក៍វីរុសមួយនេះ មិនអាចឆ្លងដោយងាយៗនេះទ បើយើងទាំងអស់គ្នា គោរព និងប្រតិ្តបត្តិ តាមវិធីការពារ ខាងលើ។ 

ខណពេលនេះ ការបើកសុន្ទរកថា របស់ ខ្ញុំព្រះករុណា/ ខ្ញុំបាទ នៅក្នុងអង្គសិក្ខាសិលា មួយនេះ ឈានមកដល់ ទីបញ្ចប់។ 

ជាទីចុងក្រោយ ក្នុងនាម ខ្ញុំ​ព្រះករុណា ជាតំណាងសិស្សានុសិស្សនៃសាលាភាពជាអ្នកដឹកនាំឡៃហ្គ័រ​ ទូលព្រះបង្គំ ខ្ញុំព្រះករុណា/ ខ្ញុំម្ចាស់់ សូមថ្វាយព្រះពរ ប្រគេនពរ ជូនទៅដល់ព្រះសង្ឈទាំងពីរគណ:​​ ដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុត។ 

សូមបួងសួង ដល់ទេវតាតាមថែរក្សា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសូមជួយ បីបាច់ថែរក្សា ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីសក្ការៈ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។​ 

ខ្ញំុបាទ សូមប្រសិទ្ធពរជូន ទៅដល់​ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធាន ព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេច អគ្គមហាពញ្ញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីគោរព។ 

សូមជូនពរ ទៅដល់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ​នាយក រដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជា ណាចក្រ​កម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទក្រហមនៃ ព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ដ៍ឧត្តុងឧត្តម ។ 

ខ្ញំុបាទសូមជូនពរ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ ទាំងអស់ ព្រមទាំង លោកយាយ លោកតា លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា បងប្រុស បងស្រី និង សិស្សានុសិស្ស ទាំងអស់ដែលមាន វត្តមាន នៅក្នុង អង្គ សិខាសិលា​ មួយនេះ សូមឲ្យមានសិរីសួស្តី ជ័យមង្គល និងបាន ប្រកបដោយ ពុទ្ធពរទាំង ៤ ប្រការ​ គឺអាយុ វណ្ណ: សុខ: និងពល:  តរៀងទៅកុំបី ឃ្លៀងឃ្លាត ឡើយ។​  សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ!

កិច្ចប្រជុំគំរូនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

កិច្ចប្រជុំគំរូអង្គការសហប្រជាជាតិ គឺជាកម្មវិធី ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ ក៍ដូចជាខ្ញំុផ្ទាល់ អាចមានឳកាសក្នុងការធ្វើជាគណៈប្រតិភូតំណាងឲ្យប្រទេសណា​មួយ ទូទាំងពិភពលោក ហើយមកពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូផ្សេងៗទៀត អំពីបញ្ហាទាំងឡាយ ដែលពិភពលោកកំពុង ជួបប្រទាំស។​ គណៈប្រតិភូទាំងអស់ មានសិទ្ធិក្នុងការជជែក វែកញែក និងបោះឆ្នោត ជាមួយគណៈប្រតិភូដទៃ ទាក់ទងពីបញ្ហា និងដំណោះស្រាយផ្សេងៗ។ 

ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះ ខ្ញំុបានដំណាង ឲ្យគណប្រតិភូនែប្រទេស សុីបាវ៉េ ដែលបានចូលរួមដើម្បីរក ដំណោះស្រាយដ៍សមស្រប មួយទៅលើប្រធាន បទ «ការលុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងបណ្តាញសង្គម» និង «ផលប៉ះពាល់នៃការអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តពាណិជ្ជកម្មផ្លូវមួយ ក្រវ៉ាត់មួយ» ។

ជាចុងក្រោយ តាមរយៈការប្រារព្ធកម្មវិធីមួយនេះ ខំុ្ញគិតថា ការចូលរួមកិច្ចប្រជំុមួយ វា នឹងជួយផ្ដល់ ដល់អ្នកចូលរួម នូវចំណេះដឹងជាច្រើន ហើយក៏ដូចជា ជំនាញក្នុងការធ្វើការជាក្រុម ការពិភាក្សា ការតស៊ូមតិ និងការសរសេរផងដែរ។  ហើយ ខំុ្ញសង្ឈឹមថា យើងនឹងមានឲ្យកាសអាចចូលរួមកម្មវិថីនេះ ម្តងទៀត នៅឆ្នាំក្រោយ។ 

 

ការបើកសន្ទរកថា

ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើម​ គណប្រតិភូនៃ សាធារណរដ្ឋ សុីមបាវេ៉​​ សូមគោរព ប្រធានអង្គប្រជំុ អនុប្រធាន និងគណ ប្រតិភូ ទាំងអស់ដែលមានវត្តមាន នៅក្នុងកិច្ចអង្គ ប្រជំុ មួយនេះ​។

គណប្រតិភូនៃ ប្រទេសសុីមបាវេ៉ ពិតជាមានចិត្តសោមន្សរីករាយ យ៉ាងខ្លាំង ដែលបានរួម ជាចំណែក ក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏សមស្របមួយទៅលើប្រធានបទទាំងពីរនេះ ។

អង្គវេទិកា ទាំងមួលជាទីគោរព!!!!

ជាថ្មីៗនេះ ជនជាតិហ្ស៊ីមបាវ៉េ ដែលបានរំលោភបំពាន ទៅលើបណ្តាញសង្គម តាម ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា នឹងត្រូវ ប្រឈមមុខនឹងការ ជាប់ពន្ធនាគារ រយៈពេល ១០ ឆ្នាំ។ ទាក់ទងជាមួយនឹង ពាណិជ្ជកម្ម​ ផ្លូវមួយ ក្រវាត់មួយ នោះដែរ ប្រទេសសុីបាវ៉េ បានចាប់ដៃគ្នាជាមួយ និងប្រទេសចិន លើគម្រោង មួយនេះ ដើម្បី ស្វែងរក ការពង្រីកទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជកម្មរបស់ ទីក្រុងប៉េកាំង ជាមួយ បណ្តាល ប្រទេសផ្សេងទៀត នៅលើពិភពលោក ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ប្រទេស ហ្ស៊ីមបាវេ៉​ បានទទួល បានអត្ថ ប្រយោជន៍ជាច្រើន លើគម្រោងមួយនេះផងដែរ។ 

ដូច្នេះ ក្នុងនាមជាគណប្រត្តិភូ នៃប្រទេស សុីមបាវេ៉ សង្ឃឹមថា ការចូលរួមកិច្ចប្រជំុ ថ្ងៃនេះ នឹងក្លាយជាចលនាក្នុងការ ស្វែងរកដំណោះស្រាយ ដ៏សមស្រប ទៅលើ ប្រធានបទ ទាំងពីរ ខាងលើនេះ។

សូមអរគុណ!

 

MUN Conference | Giving Youth a Voice

When this events start to open for students to join, My mind said: “let’s take this risk”. This is my first time being as a delegate so I decided to join Junior General Assembly 1 (JGA1). The reason that I decided to join this event because I want to get more experience and improving my public speaking skills. And this risk made actually made my first MUN experience more empowering. 

In this MUN Conference, I want myself to represent as a delegate of the Federal Democratic Republic of Nepal. In my committee, we have 3 different topics which are “The question of Reforestation”, “The question of the Militarization of Space”, and “The question of Reducing inequality toward the LGBTQ+ community”. Through this conference, I can know the problems that the world is facing nowadays. As we a delegate, we need to find a best solutions to help and solve the problems.   

Overall, my first MUN conference was challenging but successful. It had given me memories, and strength. It tells me that I have the ability to give a voice that’s also can improve my public speaking skills and listen to different representations of different countries all around the world. Also, it has given me a chance to work with new people as well.