កិច្ចប្រជុំគំរូនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

កិច្ចប្រជុំគំរូអង្គការសហប្រជាជាតិ គឺជាកម្មវិធី ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ ក៍ដូចជាខ្ញំុផ្ទាល់ អាចមានឳកាសក្នុងការធ្វើជាគណៈប្រតិភូតំណាងឲ្យប្រទេសណា​មួយ ទូទាំងពិភពលោក ហើយមកពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូផ្សេងៗទៀត អំពីបញ្ហាទាំងឡាយ ដែលពិភពលោកកំពុង ជួបប្រទាំស។​ គណៈប្រតិភូទាំងអស់ មានសិទ្ធិក្នុងការជជែក វែកញែក និងបោះឆ្នោត ជាមួយគណៈប្រតិភូដទៃ ទាក់ទងពីបញ្ហា និងដំណោះស្រាយផ្សេងៗ។ 

ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះ ខ្ញំុបានដំណាង ឲ្យគណប្រតិភូនែប្រទេស សុីបាវ៉េ ដែលបានចូលរួមដើម្បីរក ដំណោះស្រាយដ៍សមស្រប មួយទៅលើប្រធាន បទ «ការលុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងបណ្តាញសង្គម» និង «ផលប៉ះពាល់នៃការអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តពាណិជ្ជកម្មផ្លូវមួយ ក្រវ៉ាត់មួយ» ។

ជាចុងក្រោយ តាមរយៈការប្រារព្ធកម្មវិធីមួយនេះ ខំុ្ញគិតថា ការចូលរួមកិច្ចប្រជំុមួយ វា នឹងជួយផ្ដល់ ដល់អ្នកចូលរួម នូវចំណេះដឹងជាច្រើន ហើយក៏ដូចជា ជំនាញក្នុងការធ្វើការជាក្រុម ការពិភាក្សា ការតស៊ូមតិ និងការសរសេរផងដែរ។  ហើយ ខំុ្ញសង្ឈឹមថា យើងនឹងមានឲ្យកាសអាចចូលរួមកម្មវិថីនេះ ម្តងទៀត នៅឆ្នាំក្រោយ។ 

 

ការបើកសន្ទរកថា

ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើម​ គណប្រតិភូនៃ សាធារណរដ្ឋ សុីមបាវេ៉​​ សូមគោរព ប្រធានអង្គប្រជំុ អនុប្រធាន និងគណ ប្រតិភូ ទាំងអស់ដែលមានវត្តមាន នៅក្នុងកិច្ចអង្គ ប្រជំុ មួយនេះ​។

គណប្រតិភូនៃ ប្រទេសសុីមបាវេ៉ ពិតជាមានចិត្តសោមន្សរីករាយ យ៉ាងខ្លាំង ដែលបានរួម ជាចំណែក ក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏សមស្របមួយទៅលើប្រធានបទទាំងពីរនេះ ។

អង្គវេទិកា ទាំងមួលជាទីគោរព!!!!

ជាថ្មីៗនេះ ជនជាតិហ្ស៊ីមបាវ៉េ ដែលបានរំលោភបំពាន ទៅលើបណ្តាញសង្គម តាម ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា នឹងត្រូវ ប្រឈមមុខនឹងការ ជាប់ពន្ធនាគារ រយៈពេល ១០ ឆ្នាំ។ ទាក់ទងជាមួយនឹង ពាណិជ្ជកម្ម​ ផ្លូវមួយ ក្រវាត់មួយ នោះដែរ ប្រទេសសុីបាវ៉េ បានចាប់ដៃគ្នាជាមួយ និងប្រទេសចិន លើគម្រោង មួយនេះ ដើម្បី ស្វែងរក ការពង្រីកទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជកម្មរបស់ ទីក្រុងប៉េកាំង ជាមួយ បណ្តាល ប្រទេសផ្សេងទៀត នៅលើពិភពលោក ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ប្រទេស ហ្ស៊ីមបាវេ៉​ បានទទួល បានអត្ថ ប្រយោជន៍ជាច្រើន លើគម្រោងមួយនេះផងដែរ។ 

ដូច្នេះ ក្នុងនាមជាគណប្រត្តិភូ នៃប្រទេស សុីមបាវេ៉ សង្ឃឹមថា ការចូលរួមកិច្ចប្រជំុ ថ្ងៃនេះ នឹងក្លាយជាចលនាក្នុងការ ស្វែងរកដំណោះស្រាយ ដ៏សមស្រប ទៅលើ ប្រធានបទ ទាំងពីរ ខាងលើនេះ។

សូមអរគុណ!

 

MUN Conference | Giving Youth a Voice

When this events start to open for students to join, My mind said: “let’s take this risk”. This is my first time being as a delegate so I decided to join Junior General Assembly 1 (JGA1). The reason that I decided to join this event because I want to get more experience and improving my public speaking skills. And this risk made actually made my first MUN experience more empowering. 

In this MUN Conference, I want myself to represent as a delegate of the Federal Democratic Republic of Nepal. In my committee, we have 3 different topics which are “The question of Reforestation”, “The question of the Militarization of Space”, and “The question of Reducing inequality toward the LGBTQ+ community”. Through this conference, I can know the problems that the world is facing nowadays. As we a delegate, we need to find a best solutions to help and solve the problems.   

Overall, my first MUN conference was challenging but successful. It had given me memories, and strength. It tells me that I have the ability to give a voice that’s also can improve my public speaking skills and listen to different representations of different countries all around the world. Also, it has given me a chance to work with new people as well. 

Launching Technovation App (Naeng Norng)

Every year, Technovation invites teams of young girls from all over the world to learn and apply the skills needed to solve real-world problems through technology. They believe that technology can change the world. Equips young women from ages 10-18 to become tech entrepreneurs and leaders. With the support of volunteer mentors, girls work in teams to code mobile apps that address real-world problems. 

A group of 5 young girls called Litter Tree from our Liger’s students that had joined this technovation. They had created an app called Naeng Norng. Naeng-Norng is a platform that will reignite the Kingdom’s love for Khmer poetry! Through the word-search function, readers to find connective words with similar phrasing. The in-app lessons will also teach users more about composing poems and literature! To complete the app, this lead to an exploration called Launching Technovation App. Me and some of my friends are joining this exploration. In this exploration, we divided into different tasks such as researching poems, usability, and coding. 

Overall, I think this was one of my great experiences because we can learn how to code an app.  And also I can improve my researching skills and know more about the information of different poems in Cambodia. 

“History of Life on Earth”

Have you ever wondered about when the earth was formed or how old is the earth right now? Well, I don’t even know about this too. But after this round of STEM class which is the last round of 2019, I have learned about these things called “History of Life on Earth”. Earth has formed about 4.6 billion years ago but first life just started to appear on Earth about 4 billion years ago. The first life forms were microscopic and single-celled organisms. From this simple start, we can see the diversity of life today. The tool that helps us to understand the history of Earth and its life is the geologic time scale. It divides Earth’s history into Supereon, Eons, Eras, and Periods just like in the picture below. These divisions are based on major changes in geology, climate, and the evolution of life

Geologic Time Scale

Geologic time scale

Precambrian – 4.6 billion Ago

(The Precambrian was originally defined as the era that predated the emergence of life in the Cambrian Period. It is now known, however, that life on Earth began by the early Archean and that fossilized organisms became more and more abundant throughout Precambrian time.)

 • Hadean – 4.6 billion Ago – When the earth starts to form, when earth still hit by an asteroid, overall earth on this eon is a hot rock. In the Hadean Eon, the heat is 3 times as high as it is today which is temperature is too high to sustain life. 
  • Archean – 3.8 billion Ago – When Earth’s climate becomes more stable and cool down enough to create continents, This eon start, oxygen is starting to form, when oxygen mixed with iron in the oceans and rusted collect on the seafloor.
  •  Proterozoic – 2.5 billion Ago – In Proterozoic, Earth is completely frozen. During this eon, life began to evolve into more complex organisms. Proterozoic is an eon when cyanobacteria produced oxygen, iron and methane were oxidized, and life emerged in the late period on the bottom of the sea. Several very server ice ages occurred in Proterozoic. 
 • Phanerozoic – 544 million Ago (The Phanerozoic Eon is a period during which abundant animal and plant life have existed.)
  • Paleozoic – 544 million Ago (This eon is the best known as the explosion of life on earth, this Era is after the Proterozoic when life began and this era is where life start to grow more and more) 
   • Cambrian 544 million Ago
    • The Cambrian Period was the largest diversification of life in Earth’s history. A new life started in the ocean then moved to land. Life got more diverse in the oceans in the age of fish. Eventually, life evolved on land in the age of amphibians.
   • Ordovician 505 million Ago
    • The Ordovician Period was when a rich variety of marine life flourished in the vast seas and the first primitive plants began to appear on land. Most of the world’s landmasses came together to create the supercontinent of Gondwana, which included the continents of Africa, South America, Antarctica, and Australia. 
   • Silurian 440 million Ago
    • Silurian Period is when animals and plants finally emerge on land. The growth of corals and other marine organisms was stoked by oceans teeming with tiny planktonic creatures. 
   • Devonian 410 million Ago
    • Devonian is a period that is known as the Age of Fishes and also a period that forests and the coiled shell-bearing marine organisms known as ammonites fossils first appeared.  There are several animals that live in this period including wingless insects and the earliest arachnids. 
   • Carboniferous 360 million Ago
    • The Carboniferous Period is also known as the Age of Amphibians. And the climate of the Carboniferous Period was quite uniform (there were no distinct seasons) and it was more humid and tropical than our present-day climate. In this period, there are a lot of and animals included primitive amphibians, reptiles (which first appeared in the Upper Carboniferous), spiders, millipedes, land snails, scorpions, enormous dragonflies, and more than 800 kinds of cockroaches.
   • Permian 290 million Ago
    • The Permian period, which is the last period of the Phanerozoic, which ended in the largest mass extinction the Earth has ever known, began about 299 million years ago. The emerging supercontinent of Pangaea presented severe extremes of climate and environment due to its vast size.
  • Mesozoic – 245 million Ago (The Mesozoic Era is the age of the dinosaurs and lasted almost 180 million years from approximately 250 to 65 million years ago. This era includes 3 well known periods called the Triassic, Jurassic, and Cretaceous periods. A mass-extinction marked the beginning and end of the Mesozoic Era.)
   • Triassic 245 million Ago
    • Triassic is about violent volcanic eruptions, climate change, or perhaps a fatal run-in with a comet or asteroid.
   • Jurassic 200 million Ago
    • Jurassic is about DINOSAURS, BIRDS, AND rodents. Crumbling landmasses and inland seas. Sea monsters, sharks, and blood-red plankton. Forests of ferns, cycads, and conifers. Warm, moist, tropical breezes.
   • Cretaceous 145 million Ago
    • The Cretaceous picked up where the Jurassic left off: Gigantic sauropods led parades of dinosaurs through the forests, over the plains, and along the coasts; long-necked and toothy marine reptiles terrorized fish, ammonites, and mollusks in the seas; pterosaurs and hairy-feathered birds filled the skies. But as the continents spread, the ocean currents churned with ever more vigor. After a temperature spike in the mid-Cretaceous, the climate began to cool, and the tenor changed.
  • Cenozoic – 65 million from Present (The Cenozoic Era is also known as the Age of Mammals because of the extinction of many groups of giant mammals, allowing smaller species to thrive and diversify because their predators no longer existed. Due to the large span of time covered by the period, it is beneficial to discuss the animal population by the milestone of the era rather than in generalities.)
   • Tertiary 65 million
    • Tertiary was the period of mammals. By the beginning of the Tertiary, the supercontinent of Pangea had been fragmenting for more than 100 million years, and the geometry of the continents and oceans had assumed an essentially modern aspect with several notable exceptions. 
   • Quaternary 1.8 million
    • The Quaternary Period has involved dramatic climate changes, which affected food resources and brought about the extinction of many species. The period also saw the rise of a new predator: man.

Math round 2

Things start getting harder harder. Before, I think math is one of the easiest subjects to learn. But since our fourth-year start, everything has changed and now I will say that math is not easy like before. But this is my second round of the year. Things started to get better. I have learned a lot about algebra. Since our second round started in October, I have learned a lot of new things about algebra. We have started to learn about System of Equations, Inequality (Systems & Graphs) and a little bit of Functions. I think System of Equations is really hard to learn and understand but after I have learned and know the structure of it, it seems easy. Inequality (Systems & Graphs) was one of the lessons that I have proven a lot about it too. But for the last lesson which is Functions, I start to get really stressed with it. When I first learn the intro of Functions, I think that Functions are so easy. But when I learned deeper and deeper, this started to change. For me, Functions is one of the lessons that hard to learn too. I’m one of the people that not usually talk in a whole class, so this might be the thing that I want to improve on. But if we talk about some positive study about me, whenever I don’t understand something, I always ask someone to help me like a teacher or my friends. And also, I’m one of the person that always want to finished Khan assignment before the weekend or never do Khan assignment on Friday night because my teacher told me not to do it and also I really think that it’s a good idea too because we don’t really get stressed about it too much just relax. My third round had started and their a few goals that I want to learn and improve for this third round. I want to improve myself to be an active person in the class and also try my best to do it before asking someone for help. Talking about math, I also want to learn more about algebra in the next lessons.

How do I change Cambodia this year?             

Changing Cambodia is the main thing that we need to do here at Liger Leadership Academy. Every day, teachers try to think “what are the things that students can help to change Cambodia”. This year, we have 5 exploration and one of those calls “No Single-Use Plastic in Liger”. The main idea of our project is to help reduce single-use plastic in Liger. But what is single-use plastic? 

Single-use plastic is the plastic that we use only one time and throw it away such as plastic straws. Plastic is very bad for our environment. So what is plastic made of? Plastic is made of chemicals that cause a lot of issues. Why Plastic is bad? Plastic is bad because it has chemicals in it and when we burn it that cause air pollution, using a lot of plastic that causes land pollution because plastic is hard to melt or decompose and using too much plastic that when has the wind just fly up through the air and struck at the ocean that causes water pollution. 

But why are there so many people like to use plastic or single-use plastic? So many people like to use it because it’s low weight, less energy, low material cost, water-resistant, easy to carry and a lot more. But also there are a lot of consequences that can cause by plastic too such as pollute the environment, use a very long time to degrade, affect the ozone, killed a lot of marine life, pose difficulties to recycling and a lot more too. 

Did u know what, According to www.earthday.org there is nearly 2 million plastic that people use every minute every day? This data show that there are a lot of people uses plastic every minute. Imagine that, what about 1 hour. It is equal to 120 million per hour, right? Yeah and what about 1 day or 1 month or 1 year? That is a lot. That is why we want to try to eliminate single using plastic. First of all, we try to eliminate single using plastic here at Liger Leadership Academy first. And that is why we name our exploration call “No Single-Use Plastic in Liger”. We try to tell the people who work here such as teacher workers and students to eliminate using single-use plastic. And our solution is to tell all the people about how bad plastic is and how plastic effect or cause pollution. After we tell them about this we have bought the reusable bag and some stainless steel straw for people here at Liger Leadership Academy to use and make people try to stop using plastic or single-use plastic. And there are so many things that can use instead of using plastic such as the banana leaf, lotus leaf, metal water bottles, metal boxes, paper bags, fabric bags, paper straw, stainless steel straw and more. After trying these experiences, we can see that it works. People in here to change their habit why trying to reduce their use of single-use plastics as well as other plastic too.

This is a really really good project for me. Even though this project is not for the whole country yet but it’s some part of Cambodia too. And also while we are outside, we are trying to explain to people about how plastic can affect us and the whole world. Also, some big events happen in such a STEM festival, we also go went there and talk about this too. I know that this project is hard to work on, but at least some people may understand this problem. This is a very big problem and it is hard to solve, but I hope people might understand this problem. And lastly, I am glad that I have time to join this project to help Cambodia and to solve this big problem that the world is facing now. 

Exploring Mental Illness

Every round in our English Literacy class, we always have a different theme to learn. But for this round, we have a theme to learn called “Exploring Mental Illness”. When I first heard it, it sounds interesting to me to learn about mental illness. This round, teacher had divided into two different unite one is about “Exploring and Understanding Mental Illness and Health” and another one is about “Examining Mental Illness in Literary Works and Film”. In the first two weeks, we learned about what is Mental Illness as well as what is Stigma. Continue two the next 4 or 5 weeks we continue two our second unit which is “Examining Mental Illness in Literary Works and Film”. In this time, we learn about the story that the authors were written related to Mental illness. There are three different authors which are Edgar Allan Poe, Charlotte Perkins Gilman, and Gabrielle Roy. During our 4 or 5 weeks, we have read a book from each author which are The Black Cat by Edgar Allan Poe, The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman and the last story is Alicia by Gabrielle Roy.

The Black Cat by Edgar Allan Poe
The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman
Alicia by Gabrielle Roy

       

 

Khmer Rouge (Showing different perspective)

 

It is very awesome to learn about our own country’s history. Learning about our own country’s history can teach us more about what’s going on in each period and can teach us not to step on it again if it was a bad idea. This second round of the year, I got an exploration called Khmer Rouge which is the theme called Showing different perspectives. All of the Cambodian people know about this but they don’t want to talk about it. But why do they want to talk much more about it? Khmer Rouge is a dark period that people don’t want to go back again. But let me tell the story about it. Khmer Rouge is an organization following the idea of communist. 17th, April, 1975, is the day that the Khmer Rouge had captured Phnom Penh, which is the capital city of Cambodia. At first, the idea of this was good, but now it wasn’t. All of the people wear black clothes and Kroma. This organization had killed all the people with knowledge because they want to be equal to the poor people. A lot of people were killed or being tortured. 

 

Anyway, by the end of this exploration, to show the people from different perspectives about the Khmer Rouge period, we have created many products such as Poem, Painting, fashion shows, and dance. Below are the poem and some pictures.  

“This Country Conjures”

 

12th century,

Angkor Empire has risen 

to be the largest pre-modern settlement 

in the world.

It was built to represent

Angkor’s military, art, and economy,

as well as the power of the

“God-King.”

Everyone lived peacefully

with a beautiful and powerful country.

 

But now it’s the 20th century.

The Khmer Rouge has risen.

April 17, 1975 called 

the Republic of Kampuchea. 

Phnom Penh was captured, 

and declared the 

Kingdom of Cambodia.

 

A week later, over 2 million citizens 

were pushed into the countryside.

Over 3 years, 8 months, and  20 days.

All the citizens lived under the control 

of the Khmer Rouge 

with No money, No education,

No religion, No clothing style.

 

At first

the idea of revolution was good…

But now it wasn’t.

Citizens with knowledge 

were being

Tortured, Murdered,

Lonely, Pain,

Fear, With teardrop 

Everyday.

 

A high school 

turned into an S-21 prison.

A peaceful Chinese cemetery

turned into a killing field.

Like the 18 prisons and 300 killing fields 

all around the country.

 

January 7, 1979.

The Khmer Rouge vanished

and the rules were over 

by getting help from Vietnam.

Everything had turned back.

 People were not being tortured.

People went back to school,

did their jobs,

found money to support their family. 

  

‘Even now, four decades on,

this small country still has the power to conjure.”

But people expect nothing more than they have…

People carry no ambition and no dreams. 

All they want is to be left alone. 

Right?

 

These memories always come up to people’s minds

They will never forget.

They don’t want to see it.

They don’t want to feel it.

They don’t want to touch it.

And they will never go back to it again.

 

All the clothes are showing from: Before Khmer Rouge During Khmer
All the clothes are show from: Before Khmer Rouge During Khmer
Clothes that people wear during the Khmer Rouge period Only Black clothes with Kroma

     

Literacy Round 1

Case Study: Why do People flee home?

The first round of Literacy class, students were learning based on the case study: Why do people flee home? We use resources such as websites and books to further perceive the topic . We read a book called Inside out and back again, written by Thanhha Lai. When finished reading, students have a much more in-depth understanding about this very universal problem. At the end of the round, each student was required to write a poem about a made up character, and how he/she felt being a refugee and while fleeing home. Below is my poem. And it’s about a guy who flee home because of civil war happen in his country. 

 

I believe!

 

My name is Marko.

I am not Christian, but Muslim.

 

I grow up in Bosnia

living with my parents.

 

My house was so beautiful 

with one dike flow nearby.

 

I always fall asleep 

with the sound of the water 

That flow

From the dikes.

 

After seven years, my parents had died

Because of an accident.

 

Everything had turned inside out.

 

I need to live by myself

In order to survive.

 

I need to do everything.

It’s really hard for me 

Because I’m just 7 years old.

But I had to accept it.

 

But here, I’m 20 years old right now, 

Everythings had turned back,

I BELIEVE!

 

I live peacefully in Bosnia,

In the same house as usual.

 

I still always fall asleep

With the sound of water

That flow from the dikes. 

 

After two decades, 

I thought I will live peacefully forever.

 

But now it wasn’t,

WAR had turned my life

Back Inside out again.

 

Not just me,

Everyone were worried,

They don’t want that 

to happen in their country.

 

Civil war had begun

In my country.

All of the troops had declared. 

 

Before,

The sound of the water 

that flow from the dikes

Used to make me fall asleep.

 

But now,

Everynight,

I never fall asleep,

The sound of gun mixed with bomb

Making me feel more than

Spooky.

 

Sooner,

The war had come 

More closer to my home.

 

I need to escape 

so then I won’t get killed.

So I decide to move to France.

 

Now here I am,

Paris, France

I can do everything just to come here.

It’s safer than my country.

 

Paris welcome me so warm.

They don’t discriminate me,

Even Though I am a

Refugee.

 

I came out of the darkness 

and saw the lights here in Paris, France.

My life had turned Inside Out, but now Back Again

 

                                                                       Huykea Sun  

                                                                      Wednesday, October, 16, 2019 

                                                                       9:10 PM

សំណេរ

ពំណូលមួយបានចែងថា៖ ការសិក្សាអក្សរសិល្ប គឺសិក្សាអំពីមនុស្ស ដើម្បីមនុស្ស

សេចក្តីអធិប្បាយ

អក្សរសិល្ប៍ មានមុខងារយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការផ្តល់ចំណេះដឹងដល់ អ្នកសិក្សា ឱ្យចេះស្វែងយល់ ពីជីវភាពរបស់មនុស្ស ឬសង្គមក្នុងសម័យកាលណាមួយ។ ដោយបានស្គាល់ ពីមុខងារនៃអក្សរសិល្ប៍ នេះហើយ ទើបមានទស្សនៈមួយបានចែងថា “ការសិក្សាអក្សរសិល្ប គឺសិក្សាអំពីមនុស្ស ដើម្បីមនុស្ស”។

តើការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ត្រូវសិក្សាពីមនុស្ស ហើយដើម្បីមនុស្សយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ?

ដើម្បីជាចង្គៀង សម្រាប់បំភ្លឺទៅដល់ការ បកស្រាយគំនិតប្រធានខាងលើនេះ យើងគួរគប្បី ស្វែងយល់ ន័យរបស់ពាក្យគន្លឹះ ប្រធានជាមុនសិន។ 

​“ អក្សរសិល្ប៍៉ ”​​៉​ គឺជាវិទ្យាស្យង់ដែលចោទ និង ដោះស្រាយ បញ្ហារបស់មនុស្ស នៅក្នុងសង្គម ទៅតាមសិល្ប៍ វិធីរបស់អ្នកនិពន្ធ។ វីឯ ពាក្យថា “ សិក្សា អំពីមនុស្ស ” គឺសំដៅ ទៅលើការសិក្សា អំពីបញ្ហាទាំងឡាយ របស់មនុស្ស ដែលពួកគាត់ តែងតែជួបប្រទះ ជាប្រចាំ។ ចំណែកឯ ពាក្យថា “ដើម្បីមនុស្ស”  វិញ គឺជាគោលបំណងក្នុងការអប់រំ ដល់​មនុស្ស គ្រប់ស្រទាប់ សម្រាប់ជិវិតប្រចាំថ្ងៃ។ ដូចច្នេះ បើយោងទៅតាមការបកស្រាយ ពាក្យគន្លឹះទាំងអស់នេះ គំនិតប្រធានខាងលើមានន័យថា ការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ គឺជាការសិក្សាអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលមនុស្ស បានជួបប្រទះប្រចាំថ្ងៃ ហើយបានអប់រំ ដែលយកបញ្ហានោះ យកមកជាប្រយោជន៍ដល់​មនុស្ស គ្រប់ ស្រទាប់ ឲ្យប្រព្រឹត្តល្អ សម្រាប់ជិវិតប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងសង្គម។ 

        ជាការពិតណាស់ បើយើង និយាយអំពីអក្សរសិល្ប៍ គឺសិក្សាអំពីមនុស្ស និងសង្គមមនុស្ស​​​​​។ អក្សរសិល្ប៍ត្រូវបានលើកយកមក ដើម្បីបញ្ហាញ អំពីជីវិតមនុស្ស នៅក្នុងសម័យកាលណាមួយមកបង្ហាញ និងឆ្លុះបញ្ចាំង។ ដូចជារឿងទុំទាវ បានសិក្សាអំពីជីវិតមនុស្សនាសម័យលង្វែក ក្នុងសតវត្សទីដប់ប្រាំមួយ។ កវីភិក្ខុសោម បានឆ្លុះបញ្ចាំង និងបញ្ហារឿងនេះ តាមរយៈការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាព ក្នុងការជ្រើសរើស គូស្រករ របស់តួអង្គទុំ និងទាវ។ ដោយស្ថិតនៅក្រោម ការគាបសង្កត់ នៃអំណាច ក្នុងសម័យ នោះហើយ ទើប ធ្វើឲ្យ អ្នកទាំងពីរហ៊ានលះបង់អ្វីៗ គ្រប់យ៉ាង ដើម្បីឱ្យបានសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួន។ ឥរិយាបទ នេះក៏បានតម្រូវឲ្យទុំ និងទាវត្រូវប្រឈម នឹងឧបសគ្គ ម្តងហើយ ម្តងទៀត តាំងពីដើម រហូតដល់ ចប់ នៃរឿង។ ជាក់ស្តែង ទុំហ៊ានចាកសិក្ខាបទ ដោយមិនស្តាប់តាមពាក្យទស្សន៍ទាយ របស់គ្រូ ដែលមើល ឃើញថា នឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិត បើសឹកក្នុងខែបុស្ស តែបើសឹកក្នុងខែពិសាខ ទុំនឹងបានឡើង ធ្វើធំ។ បញ្ហានេះ ជាបញ្ហាមួយ ដែលធ្វើឱ្យទុំត្រូវជ្រើសរើស ដោយសេចក្តីស្នេហា ជាធំ ដើម្បីបាន ជួបនាងទាវ។ ទង្វើនេះ កវីភិក្ខុសោម ចង់បង្ហាញថា សេចក្តីស្នេហា អាចធ្វើឱ្យមនុស្ស បោះបង់កិត្តិយស ឬអ្វីៗ លើសពីនេះ ទៅទៀត។ ក្រៅពីនេះ នាងទាង ហ៊ានចេញមុខប្រឆាំង ទៅនឹងម្តាយរបស់នាង ដែលបង្ខំ ឱ្យនាងព្រម រៀបការ ជាមួយម៉ឺនងួន។ នេះជាឧទាហរណ៍ ដែលកវីភិក្ខុសោម បានអប់រំ ឱ្យចេះ ទាមទារ សិទ្ធិសេរីភាព ក្នុងការ ជ្រើសរើសគូស្រករ សម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនឯង។ ទុំនិងទាវ ហ៊ានបូជា អាយុជីវិត របស់ខ្លួនដោយ ឥតស្តាយស្រណោះ។ នេះហើយ កវីភិក្ខុសោម ចង់បង្ហាញពី ការគាបសង្កត់ នៃអំណាចក្នុងសម័យលង្វែក ដែលជាសម័យកាលមួយ បានបំបិទសិទ្ធិសេរីភាព ក្នុងការជ្រើសគូស្រករ របស់យុវជន។ បើយើងបង្វិលទៅរកមើល នូវអក្សរសិល្ប៍ មួយវិញទៀត ដែលមានឈ្មោះថា ភូមិតិរច្ឆាន។​ ដំណើររឿងនេះ បានបង្ហាញជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលស្ថិតនៅក្រោមនឹងអាណានិគមនិយមបារាំង។ រឿង ភូមិតិរច្ឆាននេះ បានរៀបរាប់ជុំវិញ រឿងប្រវត្តិ​សាស្ត្រមួយ ស្តីអំពីព្រឹត្តិការណ៍១៨ មេសា១៩២៥ នៅភូមិ ក្រាំងលាវ ឃុំក្រាំងលាវ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលនៅទីនោះ មានក្រុម អ្នកក្លាហាន ខ្មែរមានបក្សពួកចំនួន២០នាក់ដឹកនាំដោយអ្នកក្លាហាន២នាក់។ ក្រុមអ្នកក្លាហាន ខ្មែរ ទាំងអស់ បានក្រោកឈរ តស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាព និងយុត្តិធម៌ សំរាប់ការរស់នៅ ដោយបាន តស៊ូ សងសឹក ដោយបានតស៊ូសម្លាប់បាដែស។ ទន្ទឹម នឹងនេះ កវី បានរៀបរាប់ ពីរភាពក្លាហាន ដែល ប្រជាជនមានក្នុងតស៊ូទៀមទារ សិទ្ធិសិរីភាព។ ស្រដៀងនឹងនេះដែរ រឿង ព្រះអាទិត្យថ្មី រះលើដែនដីចាស់ ក៍បានសិក្សា និងបង្ហាញអំពី ជីវិត មនុស្ស នាសម័យ សង្គមរាស្រ្តនាយម ផងដែរ។ កវី សួន សុរិន្ទ បានសបញ្ចាក់ និងបង្ហាញរឿងនេះ តាម​ រយៈ ជីវភាពរបស់មនុស្ស នាសម័យ សង្គមរាស្រ្តនាយម។ ជាក់ស្តែង ដំបូង សម មានមុខរបរ ជាអ្នករត់ ត្រីចក្រយាន ម្នាក់នៅទីក្រុង ភ្នំពេញ។ ទង្វើនេះ កវី សួនសុរិន្ទ ចង់បង្ហាញថា នៅឯសម័យ សង្គមរាស្រ្ត នាយមនោះ ត្រីចក្រយានគឺជា យាន្តជំនិះ មួយ​ដែល មនុស្សម្នារ តែងតែប្រើ សម្រាប់ធ្វើរដំណើរ ទៅទីណា មួយ។ ទន្ទឹម នឹងនេះ កវី សួន សុរិន្ទ ក៍បាន រៀបរាប់អំពី ការអភិវឌ្ឈន៍ នែប្រទេសកម្ពុជា នាសម័យ សង្គមរាស្រ្តនាយម ។ ដោយលើកយកមក នូវការអភិវឌ្ឈន៍ ទៅលើ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ ផ្លូវថ្នល់ និងការអភិវឌ្ឈន៍ ផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត។ អាស្រ័យហេតុនេះ​ហើយ កវី សួនសុរិន្ទ ចង់បង្ហាញថា នៅឯសម័យ សង្គមរាស្រ្តនាយម នោះ គឺជាសម័យមួយដែលមានការអភិវឌ្ឈន៍ ច្រើនលើសលភ់។   

សរុបសេចក្តីមកការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ គឺពិតជាសិក្សាអំពីមនុស្ស ដើម្បីអប់រំមនុស្សពិតប្រាកដមែន។

  ជាលទ្ធផល នៃការបកស្រាយទស្សនៈប្រធានខាងលើនេះ បានបង្ហាញថា ទស្សនៈប្រធាន ពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងគំនិតសំខាន់ៗជាច្រើន ក្នុងការអប់រំ ឱ្យយើងស្គាល់ ពីតួនាទីសំខាន់ៗនៃ ស្នាដៃ អក្សរសិល្ប៍នីមួយៗ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ គំនិតប្រធាន ក៏បានបណ្តុះស្មារតីអ្នកសិក្សា ឱ្យចេះវិភាគ បញ្ហា ទាំងឡាយ ដែលមានក្នុងអក្សរសិល្ប៍ ដើម្បីទុកជាគតិអប់រំ ឱ្យបានល្អប្រសើរឡើងក្នុងជីវិតខ្លួន ក៍ដូចជា សង្គមរបស់យើង ផងដែរ៕